Van A naar Barry

Reintegratie op grote hoogte

Schuttingprojecten

Echt Werken Werkt Schuttingproject!!!!!

Schuttingsproject
Van A naar Barry en Echt Werken Werkt
Inhoud
Voorstellen
Perspectief wijkaanpak
Doelstelling van het project
Doelgroep
Probleemanalyse
Voorbereiding en communicatie
Werkwijze
Projectorganisatie
Strategie
Methodische aanpak
Type wijken
Kosten en baten analyse
Beoogd resultaat

Voorstellen

Van A naar Barry en Echt Werken Werkt
Projectteam Schuttingsproject:
Joost van Kampen
Barry Lutgens

Perspectief Wijkaanpak I
Bij wijkaanpak gaat de aandacht voor zowel: Fysieke-, sociale-, als economische aspecten.
Wijkaanpak betekent werken aan samenwerking tussen burgers, overheden, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, financiers, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

Perspectief Wijkaanpak II

Sociale en fysieke aspecten combineren;
Ontdekken van je eigen talent voor je wijk;
Fysiek betekent niet alleen het plein en de voortuinen opknappen maar ook de achtertuinen van de bewoners;
Samenhang tussen de 3 GSB pijlers.

Probleemanalyse I

Door het steeds complexer worden van (grootstedelijke) problemen worden deze meer en meer op het buurt- en/of wijkniveau aangepakt. Hierdoor zal het wijkgericht werken steeds verder ontwikkelen en zal ook steeds belangrijker worden.
Het schuttingsproject is een hulpmiddel en richt zich op het in het geheel verankeren van het wijkgericht werken in de wijk zelf, zowel organisatorisch als inhoudelijk (het geheel van problemen en oplossingen).

Probleemanalyse II
Momenteel vindt een verschuiving plaats van eenmalige projectmanagement naar structurele management op wijkniveau, namelijk vanuit het project- of wijkaanpak.
Het concept schuttingsproject is inzetbaar t.b.v. het structureren, organiseren en (laten) uitvoeren van de verschillende processen richting de wijkaanpak.

Strategie
Strategische aanpak van het schuttingsproject is een samenbundeling van acties op wijkniveau namelijk:
vernieuwing in wonen en woonomgeving.
versterking van de (wijk)economie.
werkgelegenheid en sociaal investeren (investeren in sociale samenhang van een wijk en ook in individuele ontwikkeling).
wijkveiligheid.

Doelstelling van het project
Binnen 5 – 10 jaar moeten de buurten/wijken voorzien zijn van een mooie deugdelijke achtertuin/ schutting.
Aanbieden van werk aan WWB en UWV klanten:
Bieden werkervaring
Aanleren werknemersvaardigheden
Functioneren in een werkstructuur
Sturen op gewenst gedrag en houding
Participatie van de bewoners in het project;
Meer mensen aan het werk, meer gediplomeerde jongeren, meer veiligheid en betere woningen met een voor-en achtertuin.

Doelgroep

Bewoners van krachtwijken;
Bewonersbelangenverenigingen;
Maatschappelijke instellingen;
Werklozen van W&I en UWV;
Sociale werkplaatsen;
Woningbouwcoöperaties;
Gemeenten;
Projectregisseur.

Voorbereiding en communicatie
Creëren van draagvlak:
Gemeenten : Werk en inkomen, WGSP en Sociale werkplaats
Instellingen: Woningbouwcoöperaties en maatschappelijke instellingen
Bewoners:Presentaties aan bewonersorganisaties, burgers en zelforganisaties middels dialoog sessies
Projectorganisatie
Fase I

Evaluatie voorjaar 2013

Uitbreiding andere wijken
20 WWb/UWVérs

Werkwijze
De uitvoering van het schuttingsproject zal worden verricht door de regisseur. De regisseur wordt aanspreekpunt van de gemeente & woningbouwcoöperatie in de wijk; de schakel tussen bestuur en bewoners.
Samenwerking met wijkbewoners, bewonersbelangenvereniging, (maatschappelijk) wijkorganisaties, Sociale werkplaats, woningbouw coöperaties en andere belanghebbenden wordt het project het middelpunt van de wijk t.a.v. de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de achtertuin i.c. schuttingen .

Methodische aanpak

Overleg met alle belangenpartijen
Regievoering
Informatie verspreiden via netwerken
( maatschappelijke instellingen, Vrijwilligersorganisaties en zelforganisaties inclusief moskeeën)
Voorlichting geven aan bewoners (huurdersbelangenvereniging en buurtorganisaties)
Folders en stands
Publicaties in dag-wijkbladen en lokale TV
Kwaliteitscontrole vanuit Stedelijke ontwikkeling.
Type wijken
In de wijken waarvan de kwaliteit van de leefomgeving sterk achter blijft. Dit komt vooral door een opeenstapeling van problemen in deze wijken, zoals:
verloederde woonomgeving: 2,5 keer meer woningen met een lage kwaliteit;
hoge werkloosheid doordat er weinig werkgelegenheid in de buurt is;
25% lager huishoudinkomen dan gemiddeld en 2 keer zoveel wettelijke schuldsaneringen;
gebrekkige inburgering van nieuwkomers;
gezondheidsachterstanden: bewoners sterven 6 jaar eerder dan gemiddeld;
criminaliteit;
gevoelens van onveiligheid.

Financiering
Woningbouwcooperaties verdisconteren het voorgeschoten bedrag in de maandelijkse huur ( 5-10 jaar);
Loonkostensubsidie’s / werkcheck;
WVA – maatregel;
ESF-actie E en D;
Additionele projectsubsidie van Rijksoverheid.
Kosten Schuttingen plaatsen in overleg
Beoogd resultaat
De pilot schuttingsproject behelst in een periode van een jaar, de volgende activiteiten:
het opstellen van een effectrapportage van de wijk/buurt;
het opstellen van een Plan van Aanpak per buurt;
Regie is zichtbaar;
het instellen van een projectteam met alle belangen partijen.

meer info nodig neem dan contact met ons op.

Schuttingprojecten - Van A naar Barry
Schuttingprojecten - Van A naar Barry
Schuttingprojecten - Van A naar Barry
Schuttingprojecten - Van A naar Barry